This video, https://www.youtube.com/watch?v=8zGdMs0XHgI, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UCIq6CwTpisVTYS7ZBDaXdkQ.